MYSLIVECKÝ SPOLEK

Myslivecký spolek Tetřev Chlebovice

Předseda: Imrich Melicher, hospodář: ing. Petr Žižka

Myslivecký spolek Tetřev Chlebovice je registrován ve spolkovém rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě oddíl L, vložka 1500 ode dne 11. 8. 2015.

Sídlo spolku: K Rovni 114, Chlebovice, 739 42 Frýdek-Místek

Společenstevní honitba Chlebovice byla uznána rozhodnutím Okresního úřadu Frýdek-Místek, referátu životního prostředí, č.j. ŽP/mysl/160/93/Se/Go/209.1 ze dne 15.4.1993 v souladu se zákonem o myslivosti a změnou hranice honitby Chlebovice rozhodnutím č.j. ŽPaZ/6455/05/Gon/206 ze dne 17. 01. 2006.

Držitelem honitby je Honební společenstvo Chlebovice, IČ 47861070, se sídlem v Chlebovicích, zastoupené honebním předsedou.

Pozemky HS se nacházejí na katastrálním území Chlebovice, Zelinkovice, Lysůvky, Místek, Fryčovice a Staříč. Hranice HS byly projednány a odsouhlaseny s Honebním společenstvem Palkovice, Místek, Fryčovice, Hukvaldy, Lesy ČR - lesní správa Frenštát pod Radhoštěm a Honebním společenstvem Staříč.

Zpřesněná výměra HS je po prověření součtu výměr honebních pozemků, v členění podle druhů kultur následující:  

celková výměra honitby 699.7969ha, orná půda 341.1474ha, trvalé travní porosty 112.5782ha, lesní pozemky 143.6302ha, vodní plochy 3.7974ha, ostatní plochy 15.8437ha. 

Honitba je zařazena do jakostní třídy III. Honitba je velmi hustě zastavěná, výstavba rodinných pokračuje. Otevřená rychlostní komunikace Rychaltice - Frýdek-Místek se výrazně projevuje na úbytku zvěře.

Honitba je pronajata Mysliveckému spolku Tetřev Chlebovice od Honebního společenstva Chlebovice smlouvou "O pronájmu honebních pozemků" ze dne 25. ledna 2023 na dobu 10 let, aby v ní vykonával právo myslivosti po sjednanou dobu,

Pronajímatel: Honební společenstvo Chlebovice, okres Frýdek-Místek

IČO: 47861070

Adresa sídla: Palkovice 797, 739 41 Palkovice

Předseda HS: Ing. Libor Janečka, Chlebovice, bytem na adrese Palkovice 797

Místopředseda HS: Rostislav Balaš, bytem na adrese Příborská 472, Místek

Nájemce: Myslivecký spolek Tetřev Chlebovice

Adresa sídla: Frýdek-Místek Chlebovice, 739 42 Chlebovice, K Rovni 114


Na základě podané žádosti v programu o poskytnutí neinvestiční dotace z dotačního programu "Podpora aktivit vedoucích ke zlepšení životního prostředí pro rok 2023" bylo rozhodnuto:

"Zastupitelstvo města Frýdku-Místku na svém 5. zasedání dne 13. 9. 2023 rozhodlo o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace se subjektem Myslivecký spolek Tetřev Chlebovice, se sídlem K Rovni 114, Chlebovice, 739 42 Frýdek-Místek, IČ 16628951:

a) ve výši 30 000 Kč, na myslivecká políčka pro zvěř, tj. na podporu aktivity subjektu v oblasti životního prostředí

b) ve výši 15 000 Kč na výchovně vzdělávací akci pro děti "Děti a příroda", tj. na podporu aktivity subjektu souvisejícího s ekologickou výchovou, vzděláváním a osvětou.


JN 2017-2024, Kontakt na správce webových stránek: admin@chlebovice.cz 
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!