Úřední oznámení

05.03.2018

Oznámení o konání veřejného projednání záměru "Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Paskov v období 2011 - 2020; změna záměru - ukončení hornické činnosti" - 6.3.2018, 15.00 hodin, kino Panorama Paskov 

Odkaz na úřední desku.

Dne 6. března v 15:00 hod v kinosále kina Panorama Paskov, se bude veřejně projednávat výše uvedený záměr. Z projednávané dokumentace vyplývá, že dojde v rámci provádění záměru k průjezdu nákladních vozidel s odpadem po silnici II/648 - Příborská. Po této silnici bude dopravován 12 tunovými nákladními vozidly nebo nákladními vozidly s vlekem: stavební odpad (na skládku do Staříče), výpěrky z odvalu D pro zásyp vzdušných jam (na důl Chlebovice) a popílko-cementová směs z betonárny Frýdek Místek (Collo-louky) na důl Chlebovice. Na přiloženém obrázku je vidět souběh vybraných tras v Zelinkovicích a Chlebovicích. Tabulka popisuje množství průjezdů vozidel po těchto trasách za den.       

zdroj obrázku: Dokumentace - Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Paskov v období 2011 - 2020, změna záměru-ukončení hornické činnosti. Dopracovaná dokumentace podle § 8 a Přílohy č.4 z.č. 100/2001 Sb., ve znění z.č. 326/2017 Sb., o posuzování vlivů na ŽP - strana 45/46

Veřejné jednání dává možnost vznést připomínky k uvedenému záměru.

Vzhledem k tomu, že OV Chlebovice nebyl ze strany dotčeného orgánu (magistrát města Frýdku Místku) nijak osloven, ani vyzván k vyjádření k danému záměru, a to i přes to, že toto požadoval v zápise z jednání dne 11.7.2017, bude na schůzi OV Chlebovice tento bod znovu projednáván za přítomnosti náměstka primátora pana Machaly.    

Celá dokumentace k dané problematice je velice obsáhlá a proto není v dané chvíli možné z ní uvádět podrobnější informace. Pro ty občany, kteří by chtěli dokumentaci prostudovat, je nachystána ke stažení v odkazu níže. Soubor je uložen na serveru Úschovna.cz, komprimován a lze ho stáhnout maximálně 30x. Odkaz zde. Další možnost je stažení všech dokumentů ze stránek portálu Cenia zde.

V případě dotazů nebo připomínek, využijte formulář na stránce OV Chlebovice.