Ing. Hronovský (DaSH) - reakce na schůzi OV ze dne 5.6.2018

13.07.2018

Přepis:

Požadavky vznesené na schůzi Osadního výboru Chlebovice.

K požadavkům a dotazům vzneseným na schůzi Osadního výboru Chlebovice, konané 05. 06. 2018, sdělujeme:

Paní Kozlová požaduje v ulici "Ke Kůtám" osazení dopravní značky "Průjezd zakázán" a omezení rychlosti na 40 km/h z důvodu zvýšeného provozu v uvedené ulici. Dle názoru žadatelky je uvedená komunikace šířkově nedostatečná pro rychlostní limit v obci.

Jedná se o veřejnou komunikaci, na které lze provoz omezit pouze ve výjimečných případech (havárie, provádění stavebních prací). Také snížení rychlosti pod obecně stanovený limit pravidly silničního provozu tj. pod 50 km/h v obci lze provést pouze ve výjimečných případech. Za zcela dostačující považujeme omezení rychlosti na 50 km/h.

Občané požadují vyčištění příkopy kolem komunikace Ke Studánce před domem č.p. 87.

Zadáno společnosti TS a.s (prověřit, nacenit a případně realizovat).

Občané požadují zamezení průjezdu motorových vozidel uličkou spojující ulici "Ke kotlině" s ulicí "Pod Kabáticí" v úseku od konce parkoviště u hřbitova po ulici "Ke kotlině" sazením mechanické zábrany do průjezdního profilu.

Na veřejně přístupné komunikace v souladu s platnými předpisy nelze instalovat jakékoliv pevné překážky nebo závory. Protože se jedná o komunikaci s jednosměrným provozem, musí touto komunikací vozidla logicky projíždět. Tato komunikace byla od nepaměti určena pro obousměrný provoz, ač její šířka nedovolovala v části uličky provoz vozidel v obou směrech. Jelikož výjezd z této ulice na silnici III/4849 je úzký a nepřehledný, byla v roce 2015 v určeném úseku uličky provedena místní úprava provozu spočívající v zavedení jednosměrného provozu, a to ve směru od silnice III/4849 ke hřbitovu. V jednosměrném úseku uličky se nacházel vjezd na pozemek k domu čp. 123. Vlastník pozemku i veškerá dopravní obsluha musela po zavedení jednosměrného provozu najíždět od silnice III/4849, což bylo vzhledem k šířkovým poměrům napojení uličky pro rozměrnější vozidla obtížné. Často vznikaly na silnici III/4849 nebezpečné situace, jelikož vjezd do uličky je úzký a nachází se za nepřehledným směrovým obloukem, což byl také jeden z hlavních důvodů pro zavedení jednosměrného provozu. V roce 2017 byla na žádost vlastníka domu čp. 123 za podpory Osadního výboru Chlebovice zkrácena délka úseku s jednosměrným provozem, a to z důvodu zajištění vjezdu na pozemek k domu čp. 123 i od hřbitova, což přispělo ke zvýšení bezpečnosti provozu na silnici III/4849.

S ohledem na výše uvedené nelze zakázat nebo omezit průjezd vozidel touto ulicí.

Paní Jana Olšovská, bydlící na konci ulice K Rovni" č.p. 268 si stěžuje na nadměrný hluk, zejména v nočních hodinách a pracovních dnech. Domnívá se, že překračuje stanovenou normu a požaduje provedení měření hladiny hluku.

O měření hladiny hluku za účelem zjištění, zda nejsou překročeny stanovené limity, může kterýkoliv občan a příslušná hygienická stanice zajistí měření bezplatně. Pokud by tento požadavek vzneslo město, muselo by za měření hluku platit (přitom výsledek by byl zcela totožný). Proto doporučujeme, aby se v první fázi s požadavkem na měření hluku obrátila paní Olšovská přímo na Okresní hygienickou stanici.

Paní Věra Kalusová, majitelka parcely č. 705/1 a 706/1 sousedící s ulicí "K Lomu" upozorňuje na to, že z uvedené ulice stékající dešťová voda zatápí uvedené pozemky a požaduje sdělení, jakým způsobem se bude realizovat odvodnění a předběžný termín realizace.

Za prvé je nutno uvést, že voda způsobující zatápění uvedených pozemků není z komunikace, ale je z okolních pozemků (po cestě pouze přitéká). Jakákoliv projektová dokumentace bude řešit pouze odvod povrchových vod z cesty, tj. bude dimenzovaná tak, aby odvedla vodu z plochy komunikace. Nebude dimenzována na odvod vody, která na komunikaci přitéká z okolních pozemků. Je totiž povinností vlastníků přilehlých pozemků zamezit stékání povrchových vod ze svých pozemků na pozemní komunikace a povinností učinit taková opatření, aby stékání vody ze svých pozemků na pozemní komunikaci zabránili. Pokud se jedná o projektovou dokumentaci řešící odvodnění výše uvedené pozemní komunikace, přes opakované pokusy se nepodařilo projektanta vybrat (do soutěže nebyla předložena žádná nabídka). Proto v této fázi nejsme schopni sdělit žádný termín realizace odvodnění ulice K Lomu.

Zpracoval: Ing. Hronovský

Č.j.: DaSH-F/2018