Harmonogram svozu objemného odpadu

06.10.2018

Svoz nebezpečného a objemného odpadu se v Chlebovicích uskuteční v sobotu 3.11.2018