Kanalizace - víte všechno?

V jaké fázi je realizace kanalizace v obci Chlebovice?

Město Frýdek Místek už vysoutěžilo zhotovitele a získalo na její realizaci dotaci.

Proč podepsat souhlas s připojením a co když se realizace neuskuteční?

Souhlas s připojením je důležitý z důvodu dotace, která je na akci získána. V případě nízkého počtu připojených, může dojít k oddálení realizace výstavby. V případě, že by se realizace neuskutečnila, podepsaný souhlas k ničemu nezavazuje.

Šachtice na pozemku města. Co s ní potom?

Přístup k šachtici na pozemcích města bude ošetřen věcným břemenem, které umožní majiteli šachtice se o ni starat.

Budou dotace na přípojky?

Již nyní má město Frýdek Místek dotační program. V souvislosti s výstavbou kanalizace se počítá s jeho navýšením. Předpokládá se dotace na přípojku okolo 20.000,- Kč. Zároveň bude ze strany města zaplacena projektová dokumentace k přípojce.

Musí být dodrženo umístění šachtice dle projektu?

Uživatel kanalizace si může v rámci parcely zvolit umístění kontrolní šachtice - změny jsou možné po konzultaci, není třeba se striktně držet projektu.

Jaké jsou povolené způsoby nakládání s odpadními vodami?

1. Odvádění do kanalizace pro veřejnou potřebu - pokud je to technicky možné a ekonomicky přijatelné

2.Čištění odpadních vod v čistírně odpadních vod (dále jen "ČOV") nebo septiku doplněného o zemní filtr s vypouštěním odpadních vod do vod povrchových - mj. se souhlasem správce vodního toku

3. Čištění odpadních vod v ČOV nebo septiku doplněného o zemní filtr s vypouštěním odpadních vod do vod podzemních - jen výjimečně, pokud není technicky nebo s ohledem na zájmy chráněné jinými právními předpisy možné jejich vypouštění do vod povrchových nebo do kanalizace pro veřejnou potřebu.

4. Likvidace odpadních vod v žumpě - pouze pokud není možno dle bodu 1-3. Žumpy se budují pouze tam, kde splaškové odpadní vody nelze odvádět do kanalizace nebo kde vyčištěné odpadní vody v malé ČOV do ekvivalentu 500 obyvatel není možné vypouštět do vodního toku nebo do vod podzemních.

Vždy se povoluje ve stanoveném pořadí:

1., pokud to není možné, pak 2., pokud to není možné, pak 3., pokud to není možné, pak 4.

Podmínky k vypouštění odpadních vod z ČOV nebo septiku se zemním filtrem

Čištění odpadních vod v ČOV nebo septiku doplněného o zemní filtr s vypouštěním odpadních vod do vod povrchových

- lze mj. jen se souhlasem správce vodního toku

- vypouštěné odpadní vody musí splňovat emisní standardy ukazatelů přípustného znečištění odpadních vod dle nařízení vlády pro vypouštění odpadních vod do vod povrchových.

- konkrétní podmínky stanoví vodoprávní úřad v rozhodnutí, např. četnost odběru vzorků za rok, typ a místo odebíraných vzorků, kým budou rozbory prováděny a na jaké ukazatele, měření objemu, ohlašovací povinnost atd.

Čištění odpadních vod v ČOV nebo septiku doplněného o zemní filtr s vypouštěním odpadních vod do vod podzemních

- lze povolit jen výjimečně na základě vyjádření osoby s odbornou způsobilostí (podle zákona o geologických pracích) k jejich vlivu na jakost podzemních vod, pokud není technicky nebo s ohledem na zájmy chráněné jinými právními předpisy možné jejich vypouštění do vod povrchových nebo do kanalizace pro veřejnou potřebu

- maximální povolené množství odpadních vod vypouštěných z jedné nebo několika územně souvisejících staveb pro bydlení nesmí celkově přesáhnout 15 m3/den.

- vypouštěné odpadní vody musí splňovat emisní standardy ukazatelů přípustného znečištění odpadních vod dle nařízení vlády pro vypouštění odpadních vod do vod podzemních

- konkrétní podmínky stanoví vodoprávní úřad v rozhodnutí, např. četnost odběru vzorků za rok, typ a místo odebíraných vzorků, kým budou rozbory prováděny a na jaké ukazatele, měření objemu, ohlašovací povinnost atd.

Zákon k vyvážení jímek?

  • § 38 odst. 8 vodního zákona (tj. zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů), účinný v době od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020: Kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování tak, aby nebyla ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod, a na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí prokázat jejich zneškodňování v souladu s tímto zákonem.
  • § 38 odst. 8 vodního zákona, který nabývá účinnosti od 1. ledna 2021: Kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování odvozem na čistírnu odpadních vod a na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí předložit doklady o odvozu odpadních vod za období posledních dvou kalendářních let. Odvoz může provádět pouze provozovatel čistírny odpadních vod nebo osoba oprávněná podle živnostenského zákona. Ten, kdo provede odvoz, je povinen tomu, kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, vydat doklad, ze kterého bude patrno jméno toho, kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, lokalizace jímky, množství odvezených odpadních vod, datum odvozu, název osoby, která odpadní vodu odvezla, a název čistírny odpadních vod, na které budou odpadní vody zneškodněny.

Kudy vede hlavní trasa kanalizačního řadu?

Projekt hlavní trasy kanalizačního řadu a veřejných částí přípojek je zveřejněný na internetových stránkách www.chlebovice.cz/kanalizace-chlebovic. Zde se může podívat, jestli povede poblíž Vaší nemovitosti kanalizační řad a zda je možné se na kanalizaci napojit.

Plánuji novostavbu rodinného domu, můžu se také napojit na kanalizační řad?

Možnost připojení na kanalizaci není pouze pro stávající objekty, ale i pro plánované novostavby rodinných domů s předpokládaným dokončením stavby do 06/2021, které budou umístěny v dostupné vzdálenosti od řadu. V případě technického ověření napojení nemovitosti kontaktujte níže uvedené investiční techniky.

Jak máme postupovat při podpisu Smlouvy o výstavbě a financování kanalizační přípojky?

Majitelům dotčených nemovitostí byly Smlouvy o výstavbě a financování kanalizační přípojky včetně projektové dokumentace doručeny do schránek. V případě, že nemáte k dispozici tuto smlouvu, kontaktujte investiční techniky a ti Vám Smlouvu o připojení znovu připraví k podpisu:

  • Ing. Pavel Rek, tel. 558 609 259, 777 921 883
  • Zdeněk Konečný, tel. 558 609 267, 775 893 986

Případné doplňující informace Vám rovněž zodpoví výše uvedení technici investičního odboru.