HISTORIE

Obec vznikla pravděpodobně v sedmdesátých letech 13. století. Iniciátorem založení byl patrně olomoucký biskup Bruno ze Schauenburku. Nejstarší písemný doklad dokazující existenci Chlebovic je listina vydaná v Brušperku 6. listopadu 1320, kterou olomoucký biskup Konrád obnovuje téměř zaniklou ves Nemašchleb. V soupisu obcí náležejících k hukvaldskému panství v roce 1437 se vyskytuje již pod svým dosavadním názvem Chlebovice.

Osada byla spravována dědičným fojtem. Obyvatelstvo bylo selské, původně osobně svobodné se závazky jen k určitým platům a dávkám. Ve vsi bylo zákupní fojtství, jehož privilegia potvrdil olomoucký biskup Tas z Boskovic v roce 1467. Budova Fojtství se stala dominantní stavbou, jejíž jádro pochází z druhé poloviny 18. století.  Dnes je využívána jako Dům včelařů a muzeum.

Škola v obci byla postavena po roce 1849, do té doby se učilo v soukromé chalupě. Nová budova školy byla postavena roku 1902.

Na památku tísícího výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Moravu, byl v Chlebovicích postaven zděný kostel, který byl následně těmto věrozvěstům zasvěcen.

K nejstarším spolkům obce patřila Čtenářská beseda. Založena byla v roce 1903, požární sbor roku 1922 a TJ Sokol až v roce 1945.

Za 1. světové války přešlo několik chlebovických vojáků z rakouské armády do zahraničních legií, kde se zapojili do bojů za samostatný československý stát. Za německé okupace, v období 2. světové války, organizovali chlebovičtí odboj proti okupantům. Někteří byli popraveni, jiní dlouhá léta vězněni v koncentračích táborech, mnozí se z koncentračních táborů nevrátili. Pomník popravených a padlých se nachází u budovy místní základní školy.

Po roce 1945 nastal v obci stavební a kulturní rozvoj za účasti všech místních občanů.  

V roce byly Chlebovice sloučeny s Frýdkem Místkem.